Rezultati pretrage — grupa Banke

A

 1. ABECOR
 2. Adekvatnost kapitala
 3. Akcept mjenice
 4. Akceptna institucija
 5. Akceptni kredit
 6. Akreditivni dokumenti
 7. Aktivne kamate
 8. Allfinanz
 9. Amex American Express
 10. Anatocizam
 11. Angažirani kapital
 12. Anticipativna kamatna stopa
 13. Anticipativni obračun kamata
 14. Anuitet
 15. Aranžman za izdavanje nota
 16. Arhivirana prijava
 17. Automatizirani bankomat
 18. Aval
 19. Avizirajuća kreditna linija

B

 1. Bank of England
 2. Banka
 3. Banka novčarskog središta
 4. Banka za međunarodne obračune
 5. Bankar
 6. Bankarska bilančna smjernica
 7. Bankarska garancija
 8. Bankarska obavijest
 9. Bankarska škola
 10. Bankarska tajna
 11. Bankarska uredba
 12. Bankarski novac
 13. Bankarski poslovi podijela
 14. Bankarstvo
 15. Bankomat
 16. Bankovna poslovnica
 17. Bankovna trasirana mjenica
 18. Bankovne rezerve
 19. Barirani ček
 20. Bazni poen
 21. Bernski savez
 22. Beskontaktno plaćanje
 23. Bilanca centralne banke
 24. Blagajnički zapisi
 25. BON 2
 26. Bonitetna referenca
 27. Brokerski kredit
 28. Brzi online zajmovi
 29. Bundesbanka

C

 1. Certificirani ček
 2. Certifikat o depozitu
 3. Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice
 4. Cijena novca
 5. Cirkulacija novca
 6. Cirkularni ček
 7. Crni ponedjeljak

Č

 1. Ček
 2. Čekovni kredit
 3. Čekovni razračun

D

 1. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 2. Dan namire
 3. Debitne kartice
 4. Dekurzivni obračun kamata
 5. Depo poslovi - trezori
 6. Depozit
 7. Depozit po viđenju
 8. Depoziti na tekuće i žiro račune
 9. Depozitni certifikat
 10. Depozitni novac
 11. Deprecijacija
 12. Deregulacija
 13. Devalvacija
 14. Devizna kontrola
 15. Devizni tečaj
 16. Devizno tržište
 17. Direktno zaduženje
 18. Disintermedijacija
 19. Diskrecioni račun
 20. Dokumentirani akreditiv
 21. Dopušteno prekoračenje - minus
 22. Dospijeće
 23. Dospjeće
 24. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 25. Dug
 26. Dug garantiran nekretninom
 27. Dugoročni krediti
 28. Dvojno ovlaštenje

E

 1. EBRD
 2. ECB
 3. Efektivna kamatna stopa (EKS)
 4. Efektna banka
 5. Eksterna sredstva
 6. Elektronički sustav plaćanja
 7. Emisija
 8. Emisija prava
 9. Emisija u optjecaju
 10. Emisijska cijena vrijednosnica
 11. Eskontna kamatna stopa
 12. Eskontni kredit
 13. Euribor
 14. Euroček
 15. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 16. Europska investicijska banka - EIB
 17. Europski klirinški sustav
 18. Europski monetarni sustav
 19. Eurotržište

F

 1. Federalni sustav rezervi
 2. Fiducija
 3. Fiksni tečaj
 4. Financijska mjenica
 5. Financijske institucije
 6. Fluktuacija
 1. Fluktuirajući tečaj
 2. Fond tržišta novca
 3. Funkcije kredita

G

 1. Garancija
 2. Garancija za dobro izvršenje posla
 3. Glass-Steagallov zakon
 4. Gotovina
 5. Gotovinski depozit
 6. Gotovinski krediti
 7. Gubici od zajmova

H

 1. Hibridni derivativni financijski instrumenti
 2. Hipoteka
 3. Hipoteka s prilagosdljivom stopom - ARM
 4. Hipotekarna obveznica
 5. HROK
 6. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 7. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 8. Hrvatska udruga banaka (HUB)
 9. Hrvatski sustav velikih plaćanja, HSVP

I

 1. Imenovana osoba
 2. Indosman
 3. Interest rate swap (zamjena kamatne stope)
 4. Internacionalna financijska korporacija (IFC)
 5. Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)
 6. Internet bankarstvo
 7. Intervencija
 8. Investicijska banka
 9. Investicijska društva
 10. Investicijski krediti
 11. Izvan bilance
 12. Izvoz kapitala
 13. Izvozni kredit

J

 1. Jednostavni kamatni račun
 2. Juriš na banke

K

 1. Kamata
 2. Kamatna opcija, Opcija kamatne stope
 3. Kamatna otplata
 4. Kamatni ovratnik (Interest rate collar)
 5. Kapitalski udio
 6. Kartica s odgođenim plaćanjem
 7. Kartice izdavatelji podijela
 8. Kartice usluge
 9. Kartičarstvo
 10. Klirinška banka
 11. Kolebljivost
 12. Komercijalne banke
 13. Konsenzus
 14. Kontokorentni račun
 15. Kontrolor za poslovanje vrijenosnicama
 16. Konzorcijska banka
 17. Korespondentna banka
 18. Kratkoročni krediti
 19. Kredit
 20. Kredit dobavljača
 21. Kredit kupcu
 22. Kredit po tekućem računu
 23. Kredit po tekućem računu
 24. Krediti za održavanje likvidnosti banaka
 25. Kreditna kartica
 26. Kreditna linija
 27. Kreditna osiguranja
 28. Kreditna politika
 29. Kreditna sposobnost
 30. Kreditna unija
 31. Kreditne kontrole
 32. Kreditni aranžman
 33. Kreditni poslovi
 34. Kreditni posrednici
 35. Kreditni rejting
 36. Kreditni rizik banke
 37. Kreditni status
 38. Kreditni udio kapitala
 39. Krivotvorina
 40. Kuna

L

 1. LIBOR
 2. Likvidacijski termin
 3. Likvidnost banke

M

 1. Manipulativni kredit
 2. Međubankovno tržište
 3. Međunarodni Monetarni Fond (MMF)
 4. Mehanizam deviznih tečajeva
 5. Mjenični kredit
 6. Mjenjačnica
 7. Mješoviti kredit
 8. Moneta
 9. Monetarna rezerva
 10. Moratorij
 11. Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)
 12. Multiplikacija depozita

N

 1. Nacionalni klirinški sustav NKS
 2. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 3. Nalog za isplatu
 4. Negativne kamate
 5. Neosigurano
 6. Neutjeriv dug
 7. Neutralni bankarski poslovi
 8. Nevidljivi predmeti trgovanja
 9. Noćni trezor
 10. Nostro akreditiv
 11. Novac
 12. Novčana jedinica
 13. Novčana masa
 14. Novčani surogat
 15. Novčani tok
 16. Novčani volumen
 17. Novčano tržište
 18. Numerirani račun
 19. Nuzjamstvo

O

 1. Obrasci platni promet
 2. Obročni kredit
 1. Odgoda otplate
 2. Ograničavanje kredita
 3. Ograničenje sniženja kamatne stope
 4. Okvirni kredit
 5. Opcija u stranoj valuti
 6. Opća uplatnica
 7. Operacije na otvorenom tržištu
 8. Opoziva zamjena
 9. Oročeni depozit
 10. Osigurana hipotekarna zadužnica
 11. Osigurani zajam
 12. Osiguranje kredita
 13. Osobne kartice
 14. Osobni bankar
 15. Otplata prije roka
 16. Otplata prije roka
 17. Otplatna kvota

P

 1. Pasivni bankarski poslovi
 2. Paypal kako
 3. Plašt
 4. Platni promet
 5. Počeknina
 6. Polog
 7. Posebna uplatnica
 8. Posebne rezerve
 9. Posrednički konto
 10. Posrednik
 11. Posrednik između prodavatelja
 12. Postotna stopa na godišnjoj razini
 13. Potvrda o odobrenju kredita
 14. Povijesni trošak
 15. Povijest banaka u HR
 16. Povlačenje
 17. Prekoračenje
 18. Prenosivi kredit
 19. Prepad u zoru
 20. PrePaid kartica
 21. Prijavljivanje podataka
 22. Prijavni obrazac
 23. Primarni novac
 24. Privatna banka
 25. Privremeni račun
 26. Provizija za kreditno zaduženje
 27. Punomoć
 28. Putnički ček (travellers cheques)

R

 1. Račun
 2. Rambursni kredit.
 3. Raspon
 4. Razlika
 5. Razmjena
 6. Realna kamata
 7. Recesija
 8. Recikliranje
 9. Reciprocitet
 10. Reeskont
 11. Renta
 12. Reprogramiranje
 13. Rezerva gotovine
 14. Rizik kamatne stope
 15. Rizik kapitala
 16. Rizik likvidnosti
 17. Robni krediti
 18. Rotativni anranžman
 19. Ružičasti arak

S

 1. Satelitsko bankarstvo
 2. Savezna korporacija za osiguranje depozita
 3. Savezna korporacija za stambene hipotekarne kredite
 4. Savezno nacionalno hipotekarno udruženje
 5. Složeni kamatni račun
 6. Složeno ukamaćivanje
 7. SMS krediti
 8. Solemnizacija ugovora
 9. Specijalizirane banke
 10. Središnja banka
 11. Srednjoročni kredit
 12. Stopa federalnih fondova
 13. Studentski krediti
 14. Sudužnik i jamac
 15. Svjetska banka
 16. SWIFT

Š

 1. Šifrirani račun
 2. Štedionica
 3. Štedna banka
 4. Štednja
 5. Štednja za stambenu izgradnju

T

 1. Tekući računi
 2. Terminska devizna transakcija
 3. Terminska trgovina stranim valutama
 4. Terminski depozit
 5. Terminski sporazum o kamatnoj stopi
 6. Terminski ugovor
 7. Terminski ugovor u stranoj valuti
 8. Trajni nalog
 9. Trgovačka banka
 10. Trgovački krediti
 11. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 12. Tržište novca

U

 1. Ugovorno-kontrolni poslovi banke
 2. Ukrštena prodaja
 3. Univerzalne banke

V

 1. Vjerovnik
 2. Vlastiti bankarski poslovi
 3. Vodeći broj banke
 4. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita

Z

 1. Zaduživanje kod banaka
 2. Zamjena stranih valuta
 3. Zlatni certifikat
 4. Zlatni paritet
 5. Zlatno bankarsko pravilo
 6. Zlato

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž