Rezultati pretrage — grupa Banke

A

 1. ABECOR
 2. Adekvatnost kapitala
 3. Akcept mjenice
 4. Akceptna institucija
 5. Akceptni kredit
 6. Akreditivni dokumenti
 7. Aktivne kamate
 8. Allfinanz
 9. Amex American Express
 10. Anatocizam
 11. Angažirani kapital
 12. Anticipativna kamatna stopa
 13. Anticipativni obračun kamata
 14. Anuitet
 15. Aranžman za izdavanje nota
 16. Arhivirana prijava
 17. Automatizirani bankomat
 18. Aval
 19. Avizirajuća kreditna linija

B

 1. Bank of England
 2. Banka
 3. Banka novčarskog središta
 4. Banka za međunarodne obračune
 5. Bankar
 6. Bankarska bilančna smjernica
 7. Bankarska garancija
 8. Bankarska obavijest
 9. Bankarska škola
 10. Bankarska tajna
 11. Bankarska uredba
 12. Bankarski novac
 13. Bankarski poslovi podijela
 14. Bankarstvo
 15. Bankomat
 16. Bankoosiguranje
 17. Bankovna poslovnica
 18. Bankovna trasirana mjenica
 19. Bankovne rezerve
 20. Barirani ček
 21. Bazni poen
 22. Bernski savez
 23. Beskontaktno plaćanje
 24. Bilanca centralne banke
 25. Blagajnički zapisi
 26. BON 2
 27. Bonitetna referenca
 28. Brisovno očitovanje
 29. Brokerski kredit
 30. Brzi online zajmovi
 31. Bundesbanka

C

 1. Certificirani ček
 2. Certifikat o depozitu
 3. Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice
 4. Chat bankarstvo
 5. Cijena novca
 6. Cirkulacija novca
 7. Cirkularni ček
 8. CPI osiguranje
 9. Crni ponedjeljak

Č

 1. Ček
 2. Čekovni kredit
 3. Čekovni razračun

D

 1. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 2. Dan namire
 3. Debitne kartice
 4. Dekurzivni obračun kamata
 5. Depo poslovi - trezori
 6. Depozit
 7. Depozit po viđenju
 8. Depoziti na tekuće i žiro račune
 9. Depozitni certifikat
 10. Depozitni novac
 11. Deprecijacija
 12. Deregulacija
 13. Devalvacija
 14. Devizna kontrola
 15. Devizni tečaj
 16. Devizno tržište
 17. Direktno zaduženje
 18. Disintermedijacija
 19. Diskrecioni račun
 20. Dokumentirani akreditiv
 21. Dopušteno prekoračenje - minus
 22. Dospijeće
 23. Dospjeće
 24. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 25. Dug
 26. Dug garantiran nekretninom
 27. Dugoročni krediti
 28. Dvojno ovlaštenje

E

 1. EBRD
 2. ECB
 3. ECC online
 4. Efektivna kamatna stopa (EKS)
 5. Efektna banka
 6. Eksterna sredstva
 7. Elektronički sustav plaćanja
 8. Emisija
 9. Emisija prava
 10. Emisija u optjecaju
 11. Emisijska cijena vrijednosnica
 12. Eskontna kamatna stopa
 13. Eskontni kredit
 14. Euribor
 15. Euroček
 16. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 17. Europska investicijska banka - EIB
 18. Europski klirinški sustav
 19. Europski monetarni sustav
 20. Eurotržište

F

 1. Federalni sustav rezervi
 2. Fiducija
 3. Fiksni tečaj
 4. Financijska mjenica
 5. Financijske institucije
 6. Fluktuacija
 1. Fluktuirajući tečaj
 2. Fond tržišta novca
 3. Funkcije kredita

G

 1. Garancija
 2. Garancija za dobro izvršenje posla
 3. Glass-Steagallov zakon
 4. Gotovina
 5. Gotovinski depozit
 6. Gotovinski krediti
 7. Gubici od zajmova

H

 1. Hibridni derivativni financijski instrumenti
 2. Hipoteka
 3. Hipoteka s prilagosdljivom stopom - ARM
 4. Hipotekarna obveznica
 5. HROK
 6. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 7. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 8. Hrvatska udruga banaka (HUB)
 9. Hrvatski sustav velikih plaćanja, HSVP

I

 1. IBAN
 2. IBAN kalkulator
 3. Imenovana osoba
 4. Indosman
 5. Interest rate swap (zamjena kamatne stope)
 6. Internacionalna financijska korporacija (IFC)
 7. Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)
 8. Internet bankarstvo
 9. Intervencija
 10. Investicijska banka
 11. Investicijska društva
 12. Investicijski krediti
 13. Izravno terećenje
 14. Izvan bilance
 15. Izvoz kapitala
 16. Izvozni kredit

J

 1. Jednostavni kamatni račun
 2. Juriš na banke

K

 1. Kamata
 2. Kamatna opcija, Opcija kamatne stope
 3. Kamatna otplata
 4. Kamatna stopa
 5. Kamatni ovratnik (Interest rate collar)
 6. Kapitalski udio
 7. Kartica s odgođenim plaćanjem
 8. Kartice izdavatelji podijela
 9. Kartice usluge
 10. Kartičarstvo
 11. Klirinška banka
 12. Kolebljivost
 13. Komercijalne banke
 14. Konsenzus
 15. Kontokorentni račun
 16. Kontrolor za poslovanje vrijenosnicama
 17. Konzorcijska banka
 18. Korespondentna banka
 19. Kratkoročni krediti
 20. Kredit
 21. Kredit dobavljača
 22. Kredit kupcu
 23. Kredit po tekućem računu
 24. Kredit po tekućem računu
 25. Krediti za održavanje likvidnosti banaka
 26. Kreditna kartica
 27. Kreditna linija
 28. Kreditna osiguranja
 29. Kreditna politika
 30. Kreditna sposobnost
 31. Kreditna unija
 32. Kreditne kontrole
 33. Kreditni aranžman
 34. Kreditni poslovi
 35. Kreditni posrednici
 36. Kreditni rejting
 37. Kreditni rizik banke
 38. Kreditni status
 39. Kreditni udio kapitala
 40. Krivotvorina
 41. Kuna

L

 1. LIBOR
 2. Likvidacijski termin
 3. Likvidnost banke

M

 1. Manipulativni kredit
 2. Međubankovno tržište
 3. Međunarodni Monetarni Fond (MMF)
 4. Mehanizam deviznih tečajeva
 5. Mjenični kredit
 6. Mjenjačnica
 7. Mješoviti kredit
 8. Mobilno bankarstvo
 9. Moneta
 10. Monetarna rezerva
 11. Moratorij
 12. Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)
 13. Multiplikacija depozita
 14. My way

N

 1. N26
 2. Nacionalni klirinški sustav NKS
 3. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 4. Nalog za isplatu
 5. Negativna kamatna stopa
 6. Negativne kamate
 7. Neosigurano
 8. Neutjeriv dug
 9. Neutralni bankarski poslovi
 10. Nevidljivi predmeti trgovanja
 11. Noćni trezor
 12. Nostro akreditiv
 13. Novac
 14. Novčana jedinica
 15. Novčana masa
 16. Novčani surogat
 17. Novčani tok
 18. Novčani volumen
 19. Novčano tržište
 20. Numerirani račun
 21. Nuzjamstvo

O

 1. Obrasci platni promet
 2. Obročni kredit
 3. Odgoda otplate
 4. Ograničavanje kredita
 5. Ograničenje sniženja kamatne stope
 6. Okvirni kredit
 7. Opcija u stranoj valuti
 8. Opća uplatnica
 9. Operacije na otvorenom tržištu
 10. Opoziva zamjena
 11. Oročeni depozit
 12. Osigurana hipotekarna zadužnica
 13. Osigurani zajam
 14. Osiguranje kredita
 15. Osobne kartice
 16. Osobni bankar
 17. Otplata prije roka
 18. Otplata prije roka
 19. Otplatna kvota

P

 1. Pasivni bankarski poslovi
 2. Paypal kako
 3. PIN
 4. Plašt
 5. Platni promet
 6. Počeknina
 7. Polog
 8. Posebna uplatnica
 9. Posebne rezerve
 10. Posrednički konto
 11. Posrednik
 12. Posrednik između prodavatelja
 13. Postbank
 14. Postotna stopa na godišnjoj razini
 15. Potvrda o odobrenju kredita
 16. Povijesni trošak
 17. Povijest banaka u HR
 18. Povlačenje
 19. Prekoračenje
 20. Prenosivi kredit
 21. Prepad u zoru
 22. PrePaid kartica
 23. Prijavljivanje podataka
 24. Prijavni obrazac
 25. Primarni novac
 26. Privatna banka
 27. Privremeni račun
 28. Provizija za kreditno zaduženje
 29. Punomoć
 30. Putnički ček (travellers cheques)

R

 1. Račun
 2. Rambursni kredit.
 3. Raspon
 4. Razlika
 5. Razmjena
 6. Realna kamata
 7. Recesija
 8. Recikliranje
 9. Reciprocitet
 10. Reeskont
 11. Renta
 12. Reprogramiranje
 13. Rezerva gotovine
 14. Rizik kamatne stope
 15. Rizik kapitala
 16. Rizik likvidnosti
 17. Robni krediti
 18. Rotativni anranžman
 19. Ružičasti arak

S

 1. Satelitsko bankarstvo
 2. Savezna korporacija za osiguranje depozita
 3. Savezna korporacija za stambene hipotekarne kredite
 4. Savezno nacionalno hipotekarno udruženje
 5. SEPA
 6. Složeni kamatni račun
 7. Složeno ukamaćivanje
 8. SMS krediti
 9. Solemnizacija ugovora
 10. Specijalizirane banke
 11. Središnja banka
 12. Srednjoročni kredit
 13. Stopa federalnih fondova
 14. Studentski krediti
 15. Sudužnik i jamac
 16. Svjetska banka
 17. SWIFT

Š

 1. Šifrirani račun
 2. Štedionica
 3. Štedna banka
 4. Štednja
 5. Štednja za stambenu izgradnju

T

 1. Tekući računi
 2. Terminska devizna transakcija
 3. Terminska trgovina stranim valutama
 4. Terminski depozit
 5. Terminski sporazum o kamatnoj stopi
 6. Terminski ugovor
 7. Terminski ugovor u stranoj valuti
 8. Trajni nalog
 9. Trgovačka banka
 10. Trgovački krediti
 11. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 12. Tržište novca

U

 1. Ugovorno-kontrolni poslovi banke
 2. Ukrštena prodaja
 3. Univerzalne banke

V

 1. Vjerovnik
 2. Vlastiti bankarski poslovi
 3. Vodeći broj banke
 4. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita

Z

 1. Zaduživanje kod banaka
 2. Založni dužnik
 3. Zamjena stranih valuta
 4. Zlatni certifikat
 5. Zlatni paritet
 6. Zlatno bankarsko pravilo
 7. Zlato

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž