Pojam
Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je financijska institucija dugoročnog kreditiranja i ima regionalni karakter. Europska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) afilijacija je Svjetske banke.
Republika Hrvatska postaje članom ove banke 1993. godine.
Banka je osnovana 1991. godine. Europska banka za obnovu i razvoj podstiče tranziciju prema ekonomiji otvorenog tržišta te promiče privatnu i poduzetničku inicijativu u zemljama središnje i istočne Europe te zemljama bivšeg Svjetskog saveza pridržavajući se i primjenjujući principe višepartijske demokracije, pluralizam i tržišnu ekonomiju.
Tako Europska banka pomaže u 27 zemalja u operacijama implementacije strukturalnih reformi i reformi sektora, promicanju konkurencije, privatizacije i poduzetništva zagovarajući pojedinačne potrebe svake zemlje, le pri tome uvažavajući dostignuti stupanj tranzicije. Kroz investicije promovira aktivnosti privatnog sektora, jačajući financijske institucije i zakonodavstva, razvijajući potrebnu infrastrukturu za podršku privatnom sektoru.
Banka također ohrabruje sufinanciranje putem izravnih investicija privatnog i javnog sektora, pomaže mobilizaciju domaćeg kapitala i provodi tehničku suradnju u odgovarajućim područjima.
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije