Pojam
Bilanca stanja

Bilanca stanja (engl. balance sheet, njem. Bilanz), jedan od osnovnih financijskih izvještaja na kojem se temelji računovodstveni model; trenutačni snimak imovine, obveza i kapitala poduzeća. Također predstavlja trenutačan vrijednosni iskaz imovinskih pozicija, obveza i kapitala na točno određeni dan. Imovina poduzeća (assets) uz eventualni nepokriveni gubitak (loss) iskazana je u aktivi bilance stanja. Obveze (liabilities) predstavljaju tude izvore financiranja imovine, a mogu biti kratkoročne (do jedne godine) i dugoročne (duže od jedne godine). Kapital ili glavnica (equity) je vlastiti izvor financiranja, odnosno to je razlika imovine i obveza. Kod inokosnog i partnerskog (ortačkog) poduzeća kapital se naziva vlasnička glavnica (owner's equity), dok se u dioničkom poduzeću kapital naziva dionička glavnica (stockholder's equity). Obveze i kapital nalaze se u pasivi bilance stanja. Aktiva pruža korisnicima sve informacije o tome što poduzeće ima na određeni dan, dok pasiva ukazuje na to što poduzeće duguje te što mu ostaje kad se od imovine oduzmu obveze. Bilanca stanja također se često naziva i izvještaj o financijskoj situaciji (statement offinancial position). To je značajna informacijska podloga sadašnjim i potencijalnim investitorima i kreditorima. Na jednoj strani bilanca stanja iskazuje vrijednost imovine, a na drugoj izvore financiranja te imovine. To znači da je bilanca stanja dvostruka slika jedne te iste vrijednosti. Iz toga slijedi osnovna karakteristika bilance stanja — bilančna ravnoteža. Ona se obično ovako zapisuje: aktiva = pasiva, odnosno: aktiva = obveze + kapital. Na ovoj bilančnoj ravnoteži zasniva se računovodstveni model. Aktiva bilance stanja obuhvaća vjerojatne buduće ekonomske koristi dobivene ili ostvarene u nekim prošlim poslovnim događajima, a kontrolira ih određeni poslovni subjekt. Ako ne sadrži nepokriveni gubitak, aktiva obično sadrži nekoliko osnovnih dijelova koji se mogu raščlaniti na veći broj potrebnih pozicija: 1. tekuća ili obrtna imovina (current assets); 2. dugoročna ulaganja (long-term investments); 3. stalnu imovinu (fixed assets). Tekuća ili obrtna imovina obično se sastoji od dva dijela: 1. brza unovčiva imovina i 2. zalihe. Stalna ili fiksna imovina dijeli se na dva dijela: 1. dodirljiva ili materijalna stalna imovina i 2. nedodirljiva ili nema-terijalna stalna imovina. U pasivi bilance stanja nalaze se obveze i kapital. Obveze predstavljaju vjerojatne buduće žrtve ostvarivanja ekonomske koristi. Dijele se na: 1. kratkoročne ili tekuće obveze i 2. dugoročne obveze. Drugi dio pasive je kapital, u kod dioničkog poduzeća  to je dionička glavnica. To je dio imovine koji ostane poduzeću kada se od ukupne imovine oduzmu ukupne obveze. Bilanca stanja svakako je najvažniji financijski izvještaj poduzeća. Ona je važna podloga za financijsku analizu (uz izvještaj o dobitku), za analizu likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti. Također, bilanca stanja predmet je revizije. 

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe