Pojam
Bankovna garancija

Bankovna garancija (engl. bank guaran-tee, banlcer's guaranty, njem. Bankgaran-tie), instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza kojim banka garantira da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obveze navedene u garanciji prema korisniku garancije, a ako ih ne izvrši, da će to učiniti sama banka ili če korisniku naknaditi štetu. Ima znatnih razlika u nacionalnim pravnim propisima i u teorijskom poimanju instituta bankovne garancije, posebno u odnosu na jamstvo iz kojega se i razvila. U pravnom smislu bankovna garancija odvojena je od glavnog duga, a obveze banke-garanta samostalne su i bezuvjetne prema korisniku garancije. Banka-garant dužna je udovoljiti obvezi čim korisnik dokaže da glavni dužnik nije udovoljio svojoj obvezi. Osobe u poslovanju a bankovnim garancijama jesu nalogodavac garancije, koji je dužan pribaviti garanciju, banka-garant i korisnik garancije. Garancija se u pravilu izdaje u pisanom obliku. Bitni su joj elementi naziv i sjedište banke-garanta, naziv i sjedište korisnika garancije, predmet i opseg (sadržaj) garancije i rok važenja. Prema vrsti obveza banke, garancije su plačevne (kreditne) i činidbene. Plaćevnom garancijom banka garantira da će glavni dužnik platiti svoju obvezu, a ako ne plati, da če to banka učiniti sama. Činidbenom garancijom banka jamči korisniku garancije da će njen nalogodavac obaviti odredeni posao, a ako ga ne obavi, banka će korisniku isplatiti garancijom utvrdenu svotu novca kao naknadu štete. U međunarodnom prometu najčešče su plaćevne garancije za uvoz sirovina, reprodukcijskog materijala i opreme na kredit i za korištenje financijskih kredita kod inozemnih banaka. Najčešče činidbene garancije su: licitacijske, garancije za dobro izvršenje posla, konsignacijske garancije, garancije za povrat avansa, carinske garancije, garancije za povrat ambalaže, špediterske garancije i sl. Ostale vrste: bezuvjetne, uvjetne, mješovite, obične i solidarne, neposredne, pokrivene, djelomično pokrivene, notificirane i konfirmirane, nostro i loro, supergarancije, protu (kontra) garancije itd.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja