Pojam
Akontacija

Akontacija (engl. payment on account,njem. Anzahlung), prijevremeno plaćanje koje prethodi izvršenju ugovorenih radnji; u osiguranju može se odnositi na djelomičnu uplatu premije osiguranja ili djelomičnu isplatu osigurnine (ugovorene osigurane svote ili naknade za oštećenje osiguranog predmeta). Akontacija za premiju ugovara se kada je odlučuju će za početak osiguranja uplata premije koja se u momentu sklapanja osiguranja ne može točno utvrditi, a treba je razlikovati od obročnog plaćanja premije u kojem osiguraniku pripadaju sva prava iz osiguranja nakon uplate dužnog obroka premije ili ako je obročno plaćanje premije ugovoreno za cijeli tok osiguranja, npr. mjesečna uplata premije u osiguranju života za trajanja sklopljenog osiguranja, Akontacija štete primjenjuje se u slučaju kada šteta nije u potpunosti utvrđena u pogledu njezine visine pa osiguravatelj isplaćuje nesporni dio svoje obveze iz nastalog osiguranog slučaja.  Akontacije se zatvaraju (pravdaju) pravovaljanom dokumentacijom po završetku obračuna i likvidaciji poslovnog događaja. predujam, avans.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja