Pojam
Predujam poreza na dobit

Predujam poreza na dobit je plaćanje i po osnovi obveze glavnog poreza na dobit (mainstream corporation tax) i po osnovi porezne obveze rezidentnog dioničara. Irski i britanski sustavi imputacije (imputation systems) zahtijevaju da trgovačka društva plate predujam poreza na dobit svaki put kad isplaćuju dividende (dividends). Plaćanje predujma poreza na dobit naziva se oslobođenjem dividendi od poreza, a dividende uvećane za predujam poreza na dobit nazivaju se oslobođenom isplatom (franked payment). Dividenda koju prima rezidentni dioničar popraćena je odbitkom od poreza, koji pokazuje daje porez plaćen iz prihoda trgovačkog društva, a fizička je osoba obvezna platiti porez na iznos jednak primljenoj dividendi uvećanoj za odbitak od poreza. Dioničari-fizičke osobe mogu odbiti porezni odbitak od obveze poreza na dohodak i ostvarili povrat (refund) ako je to opravdano. Za dioničare-trgovačka društva smatra se da su ostvarili dohodak poznat kao oslobođeni investicijski dohodak (franked investment income), koji je jednak dividendi uvećanoj za porezni odbitak. Dioničari-trgovačka društva mogu odbiti porezni odbitak od vlastite obveze na plaćanje predujma poreza na dobit, prenoseći zapravo odbitak zajedno s dividendom duž niza trgovačkih društava dok on ne stigne do dioničara-fizičke osobe.
Uobičajeno je da su stopa predujma poreza na dobit i stopa poreznog odbitka odredene tako da je predujam poreza na dobit jednak poreznom odbitku, a da taj odbitak udovoljava temeljnoj stopi (basic rate) poreza na dohodak dioničara-fizičke osobe; ipak, u Irskoj to nije uvijek slučaj. Nerezidentni dioničari mogu, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, imati pravo na porezni odbitak u cjelini ili djelomično.

Arbutina, Porezni leksikon