Pojam
Porez na akumulirane prihode

Poseban porez što ga u SAD-u plaćaju trgovačka društva koja zadržavaju (a ne raspodjeljuju kao dividende) prihode veće od razumnih poslovnih potreba. Porez na akumulirane prihode zapravo je kazneni porez, jer se uz porez na dohodak trgovačkog društva (corporate income tax) nameće i na zadržanu oporezivu dobit (taxable income). Slični porezi postoje pod različitim nazivima u većem broju zemalja.

Arbutina, Porezni leksikon