Pojam
Dobitak

Dobici su povećanja kapitala ili neto imovine proizašla iz sporednih ili uzgrednih poslovnih događaja nekog poslovnog subjekta. Dobici nastaju iz transakcija i poslovnih događaja koji ne dovode ni do prihoda ni do vlasničkih ulaganja. Gubici su smanjenja kapitala ili neto imovine proizašla iz sporednih ili uzgrednih poslovnih događaja nekog poslovnog subjekta. Gubici nastaju iz transakcija i poslovnih događaja koji ne dovode ni do rashoda ni do raspodjele sredstava vlasnicima. Postoje bitne razlike između prihoda i dobitaka te rashoda i gubitaka. Kao prvo, prihodi i rashodi povezani su s glavnim ili primarnim poslovnim aktivnostima društva, dok se dobici i gubici odnose na sporedne aktivnosti. Prema tome, prihodi i rashodi daju drugačije signale o novčanom toku od onih koje odašilju dobici i gubici. Da pojasnimo: s obzirom da su prihodi konstantni i povezani s prvenstvenom poslovnom aktivnošću društva, korisnici financijskih izvještaja trebali bi procijeniti i predvidjeti novčani tok vezan uz prihode te prognozirati buduće prihode na drugačiji način od novčanih tokova vezanih uz dobitke. Kao drugo, prihodi i rashodi odnose se na bruto priljeve i odljeve, dok se dobici i gubici odnose na neto priljeve i odljeve. Primjerice, prihod od prodaje je glavna stavka prihoda za društvo koje se bavi trgovinom te predstavlja bruto priljev resursa koji proizlaze iz aktivnosti prodaje. Da bi se odredila dobit (neto iznos) od prodaje, potrebno je oduzeti troškove prodanih proizvoda od prihoda od prodaje. Nasuprot tome, dobitak od prodaje pogona društva, njegove imovine ili opreme jest razlika (neto iznos) između knjigovodstvene vrijednosti prodanog pogona, imovine ili opreme i novca ili nekih drugih sredstava primljenih od prodaje.

Zgombić, Business dictionary