Pojam
Gubitak

Definicija gubitka u kontekstu poreznog sustava neke države zavisi o pojmovima koji se rabe u pravu te države, pojam može biti široko određen kao višak rashoda (expenses) (također široko shvaćenih) nad prihodima za neko razdoblje, ili kao višak troška nabave imovine nad prihodima, ako takvih prihoda uopće bude nakon prodaje ili raspolaganja tom imovinom na drugi način, nakon njezina napuštanja ili uništenja

Arbutina, Porezni leksikon