Pojam
Porez na dobitke od nekretnina

Načini na koje države oporezuju kapitalne dobitke ostvarene raspolaganjem (disposal) nekretninama (immovable property) značajno se razlikuju. Kapitalni dobici ostvareni od nekretnina koje čine dio poslovnog pothvata mogu biti oporezovane kao dobit od poslovanja (business income) ili porezom na kapitalne dobitke (capital gains tax); takvi kapitalni dobici koje ostvare fizičke osobe, ali ne u sklopu komercijalnog poslovanja, mogu biti oporezovani bilo kao redovni dohodak, bilo porezom na kapitalne dobitke ili mogu biti izuzeti od oporezivanja. Neke države propisuju poseban porez na kapitalne dobitke na dobitak od nekretnina, pri čemu stopa zavisi o iznosu dobitka i proteka vremena između nabave i raspolaganja imovinom. Porez može biti propisan kao dodatak uobičajenom porezu ili kao jedini porez na dobitke. Porezni propisi mogu također propisati da će kapitalni dobici ostvareni raspolaganjem udjelima u trgovačkim društvima koja posluju s nekretninama biti oporezovani na sličan način kao kapitalni dobici od same nekretnine.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe