Pojam
Direktorski honorari

Honorari koji se plaćaju članovima upravnog ili nadzornog odbora kao naknade za prisustvovanje sastancima odbora i za druge usluge pružene trgovačkom društvu (obično u svojstvu različitom od posloprimca). Takvi se honorari općenito, za potrebe oporezivanja, mogu odbiti od dobiti trgovačkog društva. Ponekad se pravi razlika između djelatnih i nedjelatnih direktora, pri čemu honorari plaćeni nedjelatnim direktorima mogu biti smatrani skrivenom podjelom dobiti (hidden profit distribution) te stoga nisu porezna olakšica. Takvi su honorari obično podvrgnuti porezu na dohodak kao dohodak tih direktora. U mnogim se državama takvi honorari isplaćeni nerezidentnim (non-resident) direktorima oporezuju porezom po odbitku (withholding tax), koji je konačan.

Arbutina, Porezni leksikon