Pojam
Prijenos gubitka

Prijenos gubitka. U slučaju kad pri izračunavanju oporezive dobiti iznosi odbitaka premašuju prihode, radi se o postojanju neto gubitka od poslovanja. Društva mogu upotrijebiti neto gubitak od poslovanja za prijeboj s oporezivim prihodom u sljedećim razdobljima, smanjujući tako iznose poreza koje bi inače platila u tim razdobljima. Konkretno, društvo treba izabrati jednu od dvije mogućnosti: prijenos gubitka u prošla razdoblja i prijenos gubitka u buduća razdoblja. Odluči li se za prijenos unatrag, društvo prenosi gubitak do treće godine koja je prethodila godini s gubitkom, kako bi kompenziralo oporezivu dobit te godine i zatražilo povrat čitavog ili dijela iznosa poreza plaćenog u toj godini. Ako je oporeziva dobit u godini -3 nedovoljna da obuhvati čitav iznos neto gubitka od poslovanja, društvo može upotrijebiti ostatak gubitka za sučeljavanje s oporezivom dobiti godina-2,-1,+1,+2,.. .,+15, sve dok iznos gubitka nije pokriven. Izabere li mogućnost prijenosa unaprijed, društvo prenosi neto gubitak od poslovanja u 15 budućih razdoblja kako bi kompenziralo oporezivu dobit i smanjilo iznos poreza za koje bi inače postojala obveza plaćanja. U uobičajenim okolnostima društvo koje je zabilježilo gubitak izabrat će prijenos u prošla razdoblja, jer u tom slučaju može odmah zahtijevati povrat već plaćenih poreza, radije nego da ovisi o budućoj oporezivoj dobiti kako bi ostvarilo korist od neto gubitka. Ako, ipak, društvo očekuje da će ostvarivati oporezivu dobit u 15 sljedećih godina te očekuje da će porezne stope znatno porasti, moglo bi se okoristiti prijenosom gubitka u buduća razdoblja. Posebni porezni kredit može nastati plaćanjem poreza u prethodnim godinama.. Vremenska vrijednost novca mogla bi biti čimbenik pri odlučivanju između dvije mogućnosti. Zahtjev za povratom prethodno plaćenih poreza rezultirat će vrlo skorim priljevom novca, dok se koristi u novčanom toku, proizašle iz smanjenja poreza koji bi bio plativ u budućim razdobljima, neće očitovati sve dok se ne generiraju zarade u sljedećim godinama.

Zgombić, Business dictionary