Pojam
Investicijska banka

BANKA koje je glavni posao prikupljanje novca za kompanije (ili slične organizacije) stavljanjem na tržište novih javnih emisija vrijednosnica dotične organizacije, ili plasiranjem privatnih dugovnih instrumenata kod kreditora. U Velikoj Britaniji takva se institucija općenito naziva TRGOVAČKA BANKA.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik