Pojam
Fiducija

Fiducija je instrument osiguranja koji je jako sličan hipoteci, samo što kod fiducije banka preuzima vlasništvo nad predmetom kreditiranja i to stanje traje dok god se ne postigne određeni cilj, a to je u većini slučajeva otplata kredita od strane korisinika kredita.
Kod hipoteke, korisnik kredita zadržava pravo vlasništva nad imovinom dok god banka ne aktivira hipoteku.