Pojam
Gotovina

Monetarne vlasti imaju poseban interes glede uporabe gotovog novca (gotovine) u plaćanjima. Razlozi ovom su višestruki, no najvažniji je kontrola novčanih tijekova i sprječavanje porezne evazijc.
Ovom odlukom utvrđeno je da se plaćanje gotovim novcem smatraju sva plaćanja između pravnih i fizičkih osoba koja se vrše izravnom predajom gotovog novca jedne osobe drugoj, uplata gotovog novca jedne osobe na račun druge osobe koji se vodi u ovlaštenoj organizaciji za obavljanje platnog prometa i isplata gotovog novca s računa jedne osobe u ovlaštenoj organizaciji drugoj osobi.
U smislu ove Odluke pravnom osobom smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jcdinice lokalne samouprave i uprave, fondovi, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe.
"Gotov novac u smislu ove Odluke su novčanice kune i kovani novac kune i lipe."
"Pravna i fizička osoba dužna je gotov novac primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatili na svoj račun kod ovlaštene organizacije istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana."
Za potrebe normalnog poslovanja gotovim novcem, odnosno obavljanja registrirane djelatnosti te platnog prometa fizičke i pravne osobe mogu zadržali gotov novac koncem radnog dana do visine blagajničkog maksimuma. Veličina blagajničkog maksimuma određuje se sukladno Zakonom o računovodstvu. "Iznos gotovog novca namijenjenog obavljanju platnog prometa kojeg krajem radnog dana mogu zadržati u blagajni i trezoru: podružnica Zavodu za platni promet, banka, štedionica, štedno-kreditna zadruga i jedinica I Irvatske pošte određuje Hrvatska narodna banka.
 

Srb, Matić, Bankarstvo