Pojam
Novac

Novac služi kao posrednik, ono je prirodno ili izvedeno sredstvo, s iznimno ograničenom ponudom na tržištu dobara. Da bi se dobro kvalificiralo kao novac, ono mora zadovoljiti tri kriterija:
1. Mora biti sredstvo razmijene
Kada je neko dobro traženo zato što njenom vlasniku omogućava relativnu jednostavnu konverziju tog dobra u drugo dobro onda ono zadovoljava kriterij sredstva razmijene. Najvažniji razlog zašto ljudi žele novac je što ga žele razmjenjivati za druga dobra.
2. Mora biti obračunska jedinica
Sredstvo ima svojstvo obračunske jedinice kada se koristi za vrednovanje drugih dobara ili kada se kroz njega denominiraju dugovi.
U nekim kulturama npr. koze su služile kao obračunska jedinica, tako da je bilo situacija gdje jedan konj vrijedi deset koza, ili jedna kokoš vrijedi jednu petinu koze.
3. Mora biti sredstvo pohrane vrijednosti
Kada netko želi posjedovati sredstvo kako bi njime pohranili vrijednost za buduće kupovine tada se ono može smatrati da čuva tj. pohranjuje vrijednost. Većina kvarljive robe nema ovu kvalitetu.

Vezane grupe