Pojam
Rizik kapitala

Rizik kapitala neke banke govori o tome koliko vrijednost sredstava može pasti prije nego se ugrozi položaj komitenata koji su položili novac te drugih vjerovnika. Prema tome, banka koja ima pokazatelj odnosa kapitala i aktive od 10% može podnijeti veće padove u vrijednosti sredstava u odnosu na banku koja ima pokazatelj od 5%. Rizik kapitala obično se mjeri na osnovi postotka rizičnih bančinih sredstava pokrivenih kapitalom. Taj je rizik u inverznom odnosu s multiplikatorom zaduženja (odnosa vlastitih i tuđih sredstava), a time i s povratom na kapital. Ako banka odluči (i ako to zakonodavac dopušta) preuzeti više rizika, multiplikator zaduženja i povrat na kapital će, ceterisparibus, biti viši. Ako banka odluči (ili je prisiljena odlučiti) smanjiti rizik kapitala, multiplikator zaduženja i povrat na kapital će se smanjiti.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe