Pojam
Kapitalni rashod

Važan koncept u poreznim sustavima koji imaju korijene u anglosaksonskoj tradiciji, iako on može biti važan i u drugim poreznim sustavima. Je li trošak dohodovne ili kapitalne prirode, faktično je pitanje, a točnu i sveobuhvatnu definiciju teško je formulirati. Ipak, kao opće pravilo može se reći da je trošak, ako je tješnje povezan s dijelom poslovanja usmjerenim na stjecanje dohotka nego što je s tim dijelom povezana sposobnost stjecanja dohotka, kapitalne prirode. Kapitalni se trošak, općenito, ne može odbiti od tekućega oporezivog dohotka (taxable income). Ipak, ako su za potrebe poslovanja nabavljena osnovna sredstva (fixed assets) kao što su strojevi, oprema i slično, koja postupno gube na vrijednosti (value), u obzir može biti uzeta amortizacija (depreciation) te troškovi mogu biti odbijeni tijekom određenog razdoblja.

Arbutina, Porezni leksikon