Pojam
Zajmovni kapital

Jedan od načina financiranja poslovanja jest financiranje putem zajmovnog kapi¬tala, tj. putem sredstava pribavljenih različitim vrstama zajma. Zajmovni kapital obično obuhvaća zadužnice i obveznice, uz fiksnu kamatu (interest). Postoje, međutim, i hibridni oblici kapitala kao što su obveznice zamjenjive u dionice (zamjenjive obveznice), obveznice uz kamatu po stopama zavisnim o profitabil- nosti trgovačkog društva ili participativne obveznice (participating bonds) itd.
Opće je pravilo da se kamate plaćene na pozajmljena sredstva mogu odbiti kao trošak, dok se dividende (dividends) od raspodjele dobiti dioničarima ne mogu odbiti. U određenim okolnostima ono što je prividno zajmovni kapital smatra se vlasničkim kapitalom (equity capital) i stoga je podložno pravilima o oporeziva¬nju dividende.
 

Arbutina, Porezni leksikon