Pojam
Mjenični kredit

Kredit koji se daje na osnovi robnih mjenica. Kredit se daje na iznos vrijednosti mjenice u trenutku eskonta, (v. Diskont) a to je iznos na koji glasi mjenica umanjen za kamate obračuna- ne za vrijeme od dana eskonta do njenog dospijeća

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe