Pojam
Akreditivni dokumenti

dokumenti koje u neopozivom dokumentarnom akreditivu propisuje kupac; oni mu isplatom akreditiva osiguravaju vlasništvo nad robom i stvarnu isporuku robe. Banka prijamom tih dokumenata, koje prilaže prodavatclj, isplaćuje akreditivni iznos. To su sljedeći dokumenti: trgovački račun ili faktura u određenome broju primjeraka; transportni dokument, dokaz o stvarnoj otpremi robe prodavatclja kupcu, a ovisi o prijevoznom sredstvu (duplikat željezničkog, cestovnog ili zračnog tovarnog lista sa žigom otpremne stanice ili zračne kompanije; te kod pomorskog prijevoza puni set čiste teretnice, naslovljene po nalogu, indosirane po zahtjevu kupca bilo na njega, bilo na njegova otpremnika (špeditera) ili banku, s klauzulom »ukrcano na brod«, »vozarina plaćena« ili »plativa na odredištu«; međunarodna polica osiguranja robe u transportu prenesena na kupca (ili ako sam kupac plaća osiguranje te sam osigurava robu. potvrđeni brzojav na dan utovara sa svim relevantnim podacima) kako bi kupac sam izvršio osiguranje. Nebitni dokumenti u akreditivu jesu: uvjerenje o podrijetlu robe, certifikat o kvaliteti i količini, certifikat o preuzimanju po kvaliteti i količini, garancija kvalitete i učinka, atest proizvođača, konzularna faktura, sanitarno, fitopatološko ili veterinarsko uvjerenje glede namjene robe i si.

Baletić, Ekonomski leksikon