Pojam
Bilanca

Bilanca pruža informacije o prirodi i iznosima investicija u resurse društva, obveza prema vjerovnicima i vlasničke glavnice u neto resursima društva. Bilanca nadopunjuje financijsko izvješćivanje pružajući osnovu za: a) izračunavanje stopa povrata; b) vrednovanje strukture kapitala društva i c) procjenu likvidnosti i financijske fleksibilnosti društva. Da bi se donio određeni sud o riziku društva i procijenio budući novčani tok, treba analizirati bilancu i utvrditi likvidnost društva i njegovu financijsku fleksibilnost. Likvidnost opisuje 'količinu vremena za koju se očekuje da će proteći dok se neko sredstvo realizira ili na neki drugi način bude pretvoreno u novac ili dok obveza dospije na naplatu'. Fleksibilnost]est 'sposobnost društva da poduzme učinkovite korake k izmjeni iznosa i vremenskog rasporeda novčanog toka na način da može odgovoriti na neočekivane potrebe i ukazane prilike'. Postoje dva uobičajena oblika bilance: oblik konta i oblik izvještaja. Bilanca prikazana u obliku konta prikazuje imovinu na lijevoj strani, dok su obveze i vlasnička glavnica prikazane na desnoj strani. U obliku izvještaja prvo je prikazana imovine a ispod njih stavke obveza i vlastitog kapitala.

Zgombić, Business dictionary