Pojam
Kratkotrajna imovina

obrtna, tekuća, cirkulirajuća imovina, imovina za koju se očekuje da bude realizirana, odnosno transformirana u novac, u roku jedne godine ili tijekom jednog poslovnog ciklusa, ovisno o tome koje je razdoblje duže. K i. sadržava: zalihe, kratkotrajna potraživanja, brzounovčivu financijsku imovinu i novac. Zalihe su materijalni oblik kratkotrajne imovine, sastoji sc od sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, trgovačke robe i predujmova. Evidentira se po troškovima nabave (nabavnim troškovima) ili po neto prodajnoj vrijednosti, evidentira sc niža vrijednost. Kratkotrajna potraživanja dio su kratkotrajne imovine koja sc relativno brzo (do godine dana) transformira u novac. Brzo unovčivanje financijske imovine čini plasmane, odnosno financijska ulaganja s rokom naplate do godinu dana. Novac u blagajni i banci čini najlikvidniji dio kratkotrajne imovine.

Baletić, Ekonomski leksikon