Pojam
Pokriće obaveza

Sredstva za pokriće postojećih obveza su iznosi predviđeni u bilanci (balance sheet) trgovačkog društva s obzirom na obveze i na pasivu koji već postoje na dan izrade bilance. Tretman takvih sredstava za potrebe oporezivanja ovisit će o mogućnosti odbitka predviđenih izdataka i o važećim propisima koji reguliraju uvrštenje troškova u računovodstvenu godinu.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi