Pronađi svoj, najpovoljniji stambeni kredit

Kreditna sposobnost tražitelja stambenih kredita

KREDITNA SPOSOBNOST TRAŽITELJA STAMBENIH KREDITA

 

Kod bankarskih proizvoda stambenih kredita svaka od hrvatskih banka internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost. Banke zadržavaju diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost  kod stambenih kredita:

  • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu.
  • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se prema prometu po tekućem računu i eventualno dodatnom dokumentacijom iz FINE)
  • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj. iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. Neopterećeni dio plaće za primanja manja od od neto plaće  u RH mora iznositi barem ¼  - ovršni zakon (od 01.01.2019. prosječna neto plaća iznosi 6.240 hrk). Ukoliko su primanja veća od republičkog prosjeka, socijalni minimun koji klijentu mora ostati za život iznosi 4.000 hrk (ostatak umanjiti za postojeća zaduženja ukoliko klijent ima).
  • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu.

 

POSTUPAK ODOBRAVANJA STAMBENOG POTROŠAČKOG KREDITA:

Podnošenje zahtjeva za kredit: Zahtjev za kredit klijent podnosi u poslovnici Banke. Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita. Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog. Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci u kojem slučaju procjenu obavljaju procjenitelji iz njihove bankarske korporacije, ali znaju priznati i procjenu nezavisnog ovlaštenog procjenitelja.

Obrada kreditnog zahtjeva: Nakon prikupljene dokumentacije Banka pristupa obradi kreditnog zahtjeva. Tijekom obrade zahtjeva Banka može upotrijebiti podatke o klijentu s kojima sama raspolaže i podatke koje je dao klijent. Ukoliko Banka ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti ili utvrditi prihvatljivost instrumenata osiguranja temeljem dostavljene dokumentacije, može zatražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju. Ukoliko klijent ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebnu za procjenu i odobrenje kredita Banka će odbiti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditu. Nakon obrade kreditnog zahtjeva Banka donosi odluku o odobrenju ili neodobrenju kredita. Ukoliko Banka donese negativnu odluku u najkraćem roku obavještava klijenta o negativnoj odluci.

Izrada ugovorne dokumentacije: Nakon odobrenja kredita Banka o tome obavještava klijenta te priprema ugovornu dokumentaciju (ugovor o kreditu, suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica i dr.). Ukoliko su dogovoreni dodatni instrumenti osiguranja (npr. police i sl.), isti se prikupljaju prije izrade ugovorne dokumentacije.

Zaključivanje ugovora o kreditu: Ugovor o kreditu se ovjerava/solemnizira kod javnog bilježnika zajedno sa zadužnicom i suglasnost o zapljeni primanja uz nazočnost založnog dužnika, te eventualnih sudužnika i jamaca.

Zasnivanje založnog prava na nekretnini (ukoliko se radi o kreditu uz zasnivanje založnog prava): Prijedlog za uknjižbu založnog prava u korist Banke, zajedno s primjerkom solemniziranog ugovora o kreditu klijent dostavlja nadležnom općinskom sudu, zemljišno-knjižnom odjelu radi uknjižbe založnog prava; po uknjižbi založnog prava, a prije isplate kredita potrebno je dostaviti Banci izvadak iz zemljišnih knjiga sa upisanim zalogom u korist Banke te Rješenje kojim se dozvoljava upis zaloga u korist Banke.

Korištenje kredita: Nakon što klijent dostavi ovjerene/solemnizirane primjerke ugovora o kreditu te dostavi sve instrumente osiguranja kredita Banka na temelju dokumentacije za korištenje kredita izrađuje nalog za korištenje kredita koji klijent potpisuje te se pristupa isplati kredita. Klijent može ugovoriti s Bankom trajni nalog ili nalog za plaćanje kojim klijent ovlašćuje Banku da mjesečne obroke po kreditu naplaćuje s njegovih transakcijskih računa u Banci.

 

STAMBENI KREDIT I INSTRUMENTI OSIGURANJA

 

Stambeni krediti nalaze se u ponudi gotovo svake banke u HR, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu. Uobičajeno je da se na nekretnini koja je predmet kupnje upiše hipoteka (založno pravo),  a prema potrebi banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod proizvoda stambeni kredit jesu:

  • Zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće
  • Jamac ili sudužnik
  • Hipoteka na nekretninama (uglavnom na nekretninama koje su predmet kupnje, adaptacije ili dogradnje)
  • Polica osiguranja života ili Polica osiguranja korisnika kredita od nezgode
  • Polica osiguranja nekretnina od osnovnih rizika, vinkulirana u korist banke
  • Depozit (kod nekih kredita moguće je kredit uvećati za iznos depozita)