Pretraga osiguranja


Kratak opis

Životno osiguranje je, možemo reći, dugoročna štednja, uz istovremeno osiguranje za nepredviđene slučajeve u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika.

Ulaganja u životno osiguranje jedno je od oblika štednje. Kada istekne polica životnog osiguranja, isplaćuje se osigurana svota koja je ugovorena ugovaranjem police životnog osiguranja.
Također, ako je policom pokriven rizik od bolesti, u slučaju bolesti pokrivaju troškove liječenja.

Polica osiguranja života namijenjena je svima od 14 do 65 godina, u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 godina.

Polica životnog osiguranja može koristiti i kao instrument za osiguranje kredita.