Pojam
Porezna vlast
Termin porezna vlast upotrebljava se da označi (a) političko-teritorijalnu jedinicu koja ima pravo uvesti poreznu obavezu (koja ima financijski suverenitet), neovisno o tome kome pripadaju prihodi ubrani oporezivanjem, i (b) financijske organe koji obavljaju razrez i naplatu poreza.
Država; odnosno političko-teritorijalne jedinice koje su ovlaštene za uvođenje porezne obaveze aktivni su porezni subjekti (vjerovnici).
Financijski organi koji obavljaju razrez i naplatu poreza mogu biti organizirani sastavu nekog državnog organa ili se mogu pojaviti kao samostalan državni organ. U federativnim kao i u unitarnim državama razrez i naplata poreza može se organizirati tako da posebni financijski organi svake političko-teritorijalne jedinice obavljaju sve radnje vezane za razrez i naplatu poreza koji toj jedinici pripadaju, ili pak da financijski organ jedne političko-teritorijalne jedinice (npr. opcine) razrezuje i ubire te poreze, a pošto ih je ubrao, prikupljene prihode doznačuje onim političko-teritorijalnim jedinicama kojima ti prihodi pripadaju.
Jelčić, Nauka o financijama
Vezane grupe