Pojam
Porezni razredi

Pojam koji se rabi u vezi sa sustavom progresivog oporezivanja da bi se označili npr. dijelovi oporezivog dohotka (taxable income) podložnog pojedinim stopama poreza na dohodak u sklopu porezne progresije ili dijelovi neto imovine odnosno kapitala koji su podložni oporezivanju pojedinim stopama poreza na neto imovinu ili na kapital u sklopu porezne progresije tih dvaju poreza. Primjerice, ako je prvih 1000 novčanih jedinica oporezivog dohotka oporezovano po stopi od 10%, a slje­dećih 1000 novčanih jedinica po stopi od 20%, i tako dalje, prvih 1000 novčanih jedinica može biti nazvano dohotkom u razredu od 10%, sljedećih 1000 novčanih jedinica dohotkom u razredu od 20% itd. Posljedično, fizička osoba čiji je krajnji gornji dio dohotka oporezovan npr. po stopi od 70% može biti nazivana poreznim obveznikom iz višeg razreda. U određenim okolnostima takva osoba može biti ov­laštena na korištenje olakšice za krajnji gornji dio dohotka(top slice relief).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe