Pojam
Porezna osnovica
Porezna osnovica je kvalitativna i kvanititativna konkretizacija poreznog subjekta. Ona je različita kod različitih vrsta poreza: kod poreza od poljoprivredne djelatnosti kao porezna osnovica služa katastarski prihod, kod nasljeđa i darova porezna je osnovica vrijednost nasljeđene ili na dar primljene imovine, kod poreza na prihod od zgrada kao osnovica služi prihod koji je ostvaren od zgrade, odnosno koji bi vlasnik mogao ostvariti daje iznajmio zgradu, kod poreza na proritet proizvoda za osnovicu služi cijena oporezivog proizvoda, kod uvozne carine za poreznu osnovicu uzima se nabavna cijena kupljenog proizvoda u inozemstvu povećana za sve troškove (transporta, osiguranja i dr.) njene dopreme do carinske granice i dr.
 
Porezna osnovica utvrđuje se redovito u novcu. Rjeđe kao porezna osnovica služi neka mjerna jedinica (težina, dužina, zapremina, broj jedinica, površina i dr.).

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe