Pojam
Razrez poreza
Razrez poreza je propisima utvrđen postupak koji provode nadležni finan­cijski organi radi utvrdivania visine porezne osnovice da bi se primjenom odgo­varajuće stope mogla poreznim obveznicima utvrditi njihova porezna obaveza. U postupku razreza poreza uz odgovarajuće porezne organe mogu sud­jelovati i porezni obveznici, kao i neke druge osobe. Tako su porezni obveznici dužni podnijeti poreznu prijavu u kojoj su navedeni podaci na osnovi kojih se obavlja oporezivanje. Isto tako kupac nekretnina mora poreznom organu predočiti kupoprodajni ugovor na osnovi kojeg se odmjerava porez na promet nekretnina. Tako može biti i utvrđena obaveza banke da obavijesti porezne or­gane o prihodima poreznog obveznika ili pak sud mora obavijestiti porezne or­gane o vrijednosti imovine koja je u ostavinskoj raspravi pripala poreznom ob­vezniku.
Razrez poreza je nužan preuvjet za naplatu neposrednih poreza. Tim pos­tupkom konkretizira se porezno opterećenje poreznih obveznika, utvrđuje se iznos poreza koji porezni obveznik treba platiti.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe