Pojam
Kapital

Novac koji se koristi za vođenje nekog posla. Kapital se pribavlja emisijom dionica i instrumentima dugoročnog zaduživanja. Strukturu kapitala poduzeća čine njegove obične dionice, preferencijalne (povlaštene) dionice i dugoročni dug. Zajedno sa zadržanom dobiti, to čini angažirani kapital kompanije. Ključni odnos između duga i (vlasničke) glavnice poznat je kao poluga (leverage u SAD-u, gearing u Britaniji), što označava postojanje duga u financijskoj strukturi poduzeća.
Za financijske institucije kapital je naročito važan; on predstavlja osiguranje od iznenadnih gubitaka koji nastaju zbog loših (nenaplativih) plasmana, lošeg upravljanja ili prevara. Kad središnja banka želi saznati ima li neka komercijalna banka adekvatan kapital, ona vrlo pažljivo ispituje tzv. slobodni kapital te institucije: to je plaćeni kapital, obveznice i rezerve, umanjen za iznos koji je vezala u fiksnim sredstvima-imovini.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik