Pojam
Kapitalna dobra

Pojam koji se rabi pri oporezivanju prometa, i to radi razlikovanja dobara koja su kao osnovna sredstva kupljena za upotrebu u poslovanju, za razliku od dobara namijenjenih preradi ili ponovnoj prodaji. Ako je namjera da porez na promet (sales tax) bude čisti porez na potrošnju (consumption tax), kapitalna dobra mogu biti izuzeta od konačnog učinka oporezivanja. Prema sustavu poreza na dodanu vrijednost, nije potrebno posebno izuzeće, jer (ulazni) porez (/input/ tax) na takva dobra može biti odbijen od poreza plativog na promet proizvoda.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe