Pojam
Carina

Porezi na dobra uvezena u zemlju. Carina se obično naplaćuje prema vrijedno¬snoj (ad valorem) osnovi, ali ponekad i kao posebna carina za odredene primjer¬ke robe koja se uvozi. Ako za uvezena dobra nije predviđeno da odmah budu potrošena ili ako su namijenjena kasnijem ponovnom izvozu, ona mogu biti drža¬na u carinskom skladištu (bonded warehouse) i u tom će slučaju carina (duty) biti naplaćena samo ako dobra budu odvezena iz skladišta radi potrošnje unutar zemlje uvoznice.

Arbutina, Porezni leksikon