Pojam
Zdravstveno osiguranje

Polica zdravstvenog osiguranja služi za pokriće troškova zdravstvene zaštite. Razlikujemo obvezno i dobrovoljno  ili dopunsko zdravstveno osiguranje.

Obvezno zdravstveno osiguranje uređeno je posebnim zakonom – Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08) koji propisuje osiguranike, njihova prava i obveze.

Dobrovoljno ili dopunsko zdravstveno osiguranje uređeno je Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08), a obuhvaća sljedeće vrste osiguranja: 1. dopunsko zdravstveno osiguranje 2. dodatno zdravstveno osiguranje 3. privatno zdravstveno osiguranje.

Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovaratelj osiguranja / osiguranik ima pravo na pokriće dijela troškova do pune cijene usluga odnosno proizvoda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, dok dodatno i privatno zdravstveno osiguranje osiguravaju veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, tj. pružaju viši standard usluga.

Vezane grupe