Pojam
Složeno ukamaćivanje

Kod složenog ukamaćivanja obračunata kamata za prvo obračunsko razdoblje pribraja se početnoj glavnici. U idućem obračunskom razdoblju obračunava se kamata na početnu glavnicu uvećanu za iznos kamate iz prvog razdoblja. U svakom slijedećem obračunskom razdoblju kamata se obračunava na preostalu glavnicu uvećanu za obračunatu kamatu iz prethodnog razdoblja. Drugim riječima vodi se obračun kamate na kamatu stoga se ovaj račun naziva i kamatno kamatni račun.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe