Pojam
Porezni destinator
Porezni destinator je osoba koja je po namjeri zakonodavca po­zvana da snosi porezni teret, da plaća porez iz svog dohotka odnosno imovine. Da bi se moglo govoriti o poreznom destinataru, nije dovoljno da se unaprijed predvidi tko treba da snosi porezni teret ili pak čiji dohodak ili imovina treba dasu stvarno opterećeni, već je potrebno da se ispune oba uvjeta, tj. da po intenci­jama propisa predvidena osoba zaista i snosi porezno opterećenje. Zato se ne može govoriti o poreznom destinataru ako npr. porez na promet ne snosi krajnji potrošač oporezivih proizvoda. Naime, ako proizvođač koji je utvrđen kao ob­veznik poreza na promet ne uspije u povećanoj cijeni svog proizvoda prevaliti porez na kupca — krajnjeg potrošača koji po intencijama propisa treba da snosi teret tog poreza, ne govorimi o poreznom destinataru. Isto tako ne može se go­voriti o poreznom destinataru ni onda kada npr. obrtnik svoju povećanu obave­zu prevali u višoj cijeni svojih usluga odnosno proizvoda na kupce, premda to nije bila intencija zakonodavca.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe