Pojam
Konačni platac poreza
Naziv konačni platac poreza ima šire značenje nego termin porezni destinator. Konačni platac poreza je osoba koja stvarno, u krajnjoj liniji snosi porezni teret, neovisno o intencijama propisa. Naime, termin konačni platac poreza obuhvaća ne samo osobu poreznog destinatara nego i svaku drugu osobu koja snosi porezni teret neovisno o intencijama propisa, pa čak i onu koja porezni teret snosi i suprotno intencijama propisa kojima je utvrđena porezna obaveza. Navedeni slučaj može se lako objasniti najednom primjeru. Pretpostavimo da se za 20% poveća porezno opterećenje krojača za kojeg se smatra da ostvaruje rela­tivno visoke prihode naplaćujući za šivanje odijela npr. 2.000 novčanih jedinica. Međutim, ako krojač poveća naknadu svoje usluge od 2.000 na 2.400 novčanih jedinica, povećanje poreza teretit će naručioca odijela, a ne obrtnika koji je po intencijama propisa zapravo trebao da snosi povećano porezno opterećenje. Prema tome, kao konačni platac povećanog poreza javlja se naručilac odijela, a ne obrtnik koji je to odijelo sašio. U slučaju da obrtnik sam snosi teret povećanog poreza, on je ujedno i porezni obveznik i konačni platac.
Jelčić, Nauka o financijama
Vezane grupe