Pojam
Osigurani slučaj

Događaj s obzirom na koji se zaključuje osiguranje; mora biti: a) budući, b) neizvjestan, c) nezavisan od isključive volje ugovaratelja. Ako je u trenutku zaključenja ugovora već nastao. bio u nastupanju, bilo izvjesno da će nastupiti ili je već prestala mogućnost da nastane, ugovor je ništav. Ako je osiguranjem obuhvaćeno vrijeme prije zaključenja ugovora, ugovor je ništav samo ako je u trenutku njegovog zaključenja zainteresirana strana znala da se slučaj dogodio ili da je prestala mogućnost da se on dogodi, osim u pomorskom osiguranju

Vezane grupe