Osigurani slučaj

Događaj s obzirom na koji se zaključuje osiguranje; mora biti: a) budući, b) neizvjestan, c) nezavisan od isključive volje ugovaratelja. Ako je u trenutku zaključenja ugovora već nastao. bio u nastupanju, bilo izvjesno da će nastupiti ili je već prestala mogućnost da nastane, ugovor je ništav. Ako je osiguranjem obuhvaćeno vrijeme prije zaključenja ugovora, ugovor je ništav samo ako je u trenutku njegovog zaključenja zainteresirana strana znala da se slučaj dogodio ili da je prestala mogućnost da se on dogodi, osim u pomorskom osiguranju

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž