Pojam
Odbitak PDV-a

Mehanizam odbitka u sustavu PDV-a jest u tome da se PDV koji je plaćen na oporezive isporuke dobara i usluga (izlazni porez) (output tax) umanjuje za PDV plaćen na nabavke i ulaz robe za potrebe poslovanja, koji izazivaju poreznu obve¬zu (tax liability) (ulazni porez) (input tax). Tako je u praksi osoba koja je porez¬ni obveznik PDV-a ovlaštena zahtijevati odbitak (umanjenje poreza) za plaćeni porez u svojoj poreznoj prijavi (return). Porez plaćen na kupnje obično se može odbijati čak i ako je kupljena roba izgubl jena, uništena ili prodana uz gubitke.

Arbutina, Porezni leksikon