Pojam
Realna kamata

Realna kamata sadrži sve troškove odobrenog kredita kao što su izdaci vezani za manipulativne aktivnosti odobravanja kredita, troškovi jamstva, troškovi raznih javnih isprava koje zahtijeva davalac kredita u cilju zaštite svojih interesa i slično. Uvijek je veća od tržišne kamatne stope budući da sadrži sve ili neke unaprijed navedene troškove.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe