Pojam
Kreditni rizik banke

Kreditni rizik neke banke definira se kao rizik da kamate ili glavnica, ili oba elementa zajedno, na vrijednosnice i zajmove neće biti otplaćeni kao što je prvotno dogovoreno. Rizik se obično procjenjuje na temelju udjela srednje kvalitetnih zajmova u sredstvima banke, iako bi relativni broj dospjelih zajmova ili gubici od zajmova bili bolje mjerilo. Kreditni je rizik viši s većim brojem srednje kvalitetnih zajmova, no tada su i povrati obično viši. Povrati će se smanjivati ako banka odluči smanjiti kreditni rizik smanjujući udio srednje kvalitetnih zajmova u svojoj aktivi.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe