Pojam
Povlašteni najam

Najam nekretnine - zemlje ili zgrada - bez plaćanja najamnine) i uz najamninu nižu od nepristrane cijene. Vrijednost (value) povlaštenog najma, tj. iznos ušteđene najamnine, može biti oporezovana porezom na dohodak ako je povezana s izvorom dohotka, npr. sa zaposlenjem. Ako nije povezana s izvorom dohotka, vrijednost povlaštenog najma može biti oporezovana porezom na darove (gift tax). Ako je osobi dopušteno nastanjenje bez plaćanja najamnine ili uz najamninu nižu od nepristrane cijene, za takvu se osobu kaže daje u situaciji povlaštenog najma u vezi s nekretninom koju nastanjuje. Općenito, vlasnik nekretnine ostaje obveznik za godišnje poreze koji i vezani za nekretninu, kao što su porez na zemljište (land tax) ili porez nu (property tax). Ako je najam nekretnine utemeljen na pravu plod (tj. usufruct), godišnje poreze kao što su porez na zemljište ili na imovii plaća plodouživatelj.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe