Pojam
Hrvatski ured za osiguranje HUO

Kao neprofitna pravna ustanova Hrvatski ured za osiguranje - HUO je prema Zakonu o osiguranju entitet koji predstavlja udruženje osiguravajućih društava.  Nekoliko zakona definira opseg posla HUO-a, a poslovi jesu: poslovi Udruženja društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, poslovi predstavljanja i zastupanja interesa društva za osiguranje u međunarodnim institucijama, poslovi nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, poslovi vođenja Garancijskog fonda, poslovi provođenja graničnog osiguranja od automobilske odgovornosti, poslovi vođenja Informacijskog centra, poslovi statistike osiguranja, poslovi rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba – Pravobranitelj osiguranja, poslovi izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja – Centar za mirenje.   Ured također obavlja i druge poslove od općeg i zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja.  

Vezane grupe