Pojam
Carinski obveznik
Carinski obveznik  je fizička ili pravna osoba koja je dužna platiti carinu i sve druge carinske dažbine.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe