Pojam
Carinska unija
Carinska unija (savez) je povezano carinsko područje dviju ili više država u jedinstveno carinsko područje unutar kojeg se slobodno, bez carina, obavlja pri­jelaz robe preko državnih granica zemalja članica carinske unije. Nepotpuna ca­rinska unijs postoji i onda kada je u vanjskotrgovinskim odnosima tih zemalja sniženo carinsko opterećenie ili kada je predviđeno postepeno ukidanje carina između zemalja članica.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe