Pojam
Smještaj imovine

Smještaj imovine (ili njezin položaj) važan je za odgovor na pitanje je li ta imovina obuhvaćena jurisdikcijom određene porezne vlasti. Sve je uobičajenije reguliranje tog pitanja poreznim propisima. Činjenica da je nekretnina smještena u nekoj državi u većini država znači da ona oporezuje dohodak ostvaren od te imovine, a možda i vrijednost (value) kapitalnih dobitaka ostvarenih otuđenjem, čak i ako vlasnik nije njihov rezident. Slična se pravila primjenjuju i za oporezivanje trgovačkih društava koja se nalaze u nekoj državi. Ako država oporezuje sav dohodak ostvaren iz izvora u njoj, smještaj pokretne i nematerijalne imovine (in¬tangible property) također je važan.
Smještaj je bitan i za poreze u povodu smrti (death duties) i za poreze na darove (gift tax). Većina država oporezuje nekretnine i trgovačka društva unutar njihove jurisdikcije, ali određene države oporezuju također svu pokretnu imovinu, uključujući i nematerijalnu imovinu smještenu u njima.
Od uvođenja PDV-a naročito je važno postalo mjesto smještaja dobara. PDV se, naime, naplaćuje u nekoj zemlji samo ako je isporuka dobara ostvarena unutar nje, tj. ako se dobra nalaze u toj zemlji u trenutku isporuke.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe