Pojam
Primarni novac

Potraživanje koje stvara centralna banka prema samoj sebi kreditiranjem države i poslovnih banaka. Na toj osnovi tek mogu multipliciranjem primarnog novca poslovne banke u procesu kreditiranja svojih komitenata stvarati (kreirati) novac. Zbog zavisnosti kreiranja novca u poslovnim bankama od primarne emisije, centralna banka njome regulira ukupnu novčanu masu.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija