Pojam
Otplatna kvota

Dio anuiteta za koji se smanjuje glavnica dugovanja korisnika ugovorenog zajma. Otplatna kvota uvećana za kamate jednaka je anuitetu. Kod fiksnog anuiteta se tokom vremena smanjuje kamata a povećava otplatna kvota

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija