Pojam
Likvidacija

Trgovačko društvo u likvidaciji je trgovačko društvo u postupku ukidanja, a njegova imovina, ako je ima, raspodjeljuje se, nakon plaćanja dugova, vlasnicima udjela. Likvidacija može biti dobrovoljna, na temelju sporazuma medu vlasnici¬ma udjela i, ako je to primjereno, na temelju sporazuma s vjerovnicima trgovačkog društva, ili prisilna, na temelju sudskog naloga po tužbi vjerovnika, a to po¬nekad mogu biti i porezne vlasti (tax authorities). U nekim državama porezne vlasti kao vjerovnici imaju prednost na isplatu dugova trgovačkog društva. Ta se prednost ponekad opravdava time što privatnopravni vjerovnici imaju pravo od¬biti zajam ako se trgovačko društvo pokaže lošim dužnikom, dok porezne vlasti, koje se pojavljuju nakon što je dobit (profits) ostvarena, ako je ikakva uopće ostvarena, nemaju takvu mogućnost (v. Preferential debt for tax). Ako trgovačko društvo prestane poslovati ili bude likvidirano a ostalo je još njegove neraspodijeljene dobiti koja bi inače, da je bila raspodijeljena tijekom postojanja društva, bila oporeziva kod vlasnika udjela kao njihov dohodak, za takvu akumuliranu neoporezovanu neraspodijeljenu dobit nije neuobičajeno da bude oporezovana kod vlasnika udjela u vrijeme likvidacije. Akumulirana dobit (likvidacijska dobit) može biti oporezovana u nekim slučajevima kao dobit, a u drugi¬ma kao kapitalni dobitak, ili prema nekom drugom posebnom poreznom režimu. Izračun likvidacijske dobiti na koju vlasnici udjela moraju platiti porez može se razlikovati zavisno o tome je li riječ o običnom raspadu trgovačkog društva ili o raspadu kojemu je svrha spajanje (merger). U prvom slučaju trgovačko društvo prestaje postojati i sva akumulirana dobit može biti tretirana kao dobit raspodijeljena vlasnicima udjela. U posljednjem slučaju trgovačko društvo stvarno i dalje postoji i uključeno je kao trgovačko društvo koje posluje (going concern) u drugo trgovačko društvo, s učinkom da akumulirana dobit mora biti, barem djelomično, smatrana dijelom imovine trgovačkog društva koje je nastalo spajanjem, te se stoga ne može smatrati raspodijeljenom vlasnicima udjela u trgovačkom društvu koje je spajanjem uključeno u drugo.

Arbutina, Porezni leksikon